rss
rss
rss

De la diverse forme de socialism la comunismul real există o paletă întreagă de concepţi şi de modele, însă ceea ce prezintă interes pentru tema de faţă este corpusul mitologic comun, acea parte a doctrinei care s-a pretat la vulgarizări ulterioare. Nu complexitatea tratatelor lui Marx este avută în vedere, ci zonele inponderabile ale imaginarului ce au devenit izvoare de ficţiune odată ce au fost puse în mişcare de aceste idei revoluţionare. Rădăcinile ideologiei comuniste se află implantate în universul mental al secolului care a generat-o, acelaşi care a definitivat şi teoretizarea naţionalismului. Secolul XIX acumulează tendinţe de două sute de ani, în care cultura elitelor, ruptă definitiv de cultura populară, caută acele concepte magice care să înlocuiască misterul Providenţei.

Un obiectiv de căpătâi al savanţilor de secol XIX era unul care îi trimite în arealul mitologiei: enunţarea legilor care guvernează universul, respectiv istoria. O căutare în care se poate recunoaşte gândirea mitică unificatoare, capabilă să ofere răspunsuri simple, cu aplicabilitate generală, unor probleme generatoare de nelinişte prin complexitatea lor. Ceea ce încă nu se putea cunoaşte şi enunţa clar, constituiau doar lacune de moment ale ştiinţei, ce urmau să fie surmontate. Lumea, văzută ca un mecanism de ceasornic, avea ca unic reper Raţiunea scrisă cu majusculă şi excludea misterul. Auguste Comte enunţă „legea fundamentală a istoriei“, bazată pe evoluţionism. Potrivit lui, omenirea a evoluat de la starea teologică (fictivă), la cea metafizică (abstractă), către cea ştiinţifică (pozitivă). O lipsă de nuanţe foarte potrivită concepţiei mitice, ideală pentru a lua locul miturilor cosmogonice.

Karl Marx este şi el convins că a reuşit descifrarea legii care determină evoluţia umanităţii în conflictul dintre clasele sociale. „Istoria tuturor societăţilor de până azieste istoria luptelor de clasă” este fraza cu care se deschide lucrarea a cărei forţă de seducţie se va dovedi copleşitoare pentru o bună parte din omenire. Cum poate fi această lege contrazisă e mai puţin relevant pentru amatorul de mistere decât faptul că ea reuşeşte să creeze aceeaşi atmosferă de încordare cu pasajul de debut al Evangheliei Sfântului Ioan. Pentru viitorii adepţi, ea trebuie să fi sunat la fel de tunător ca şi acel verset care aşează Logosul la începutul Vremilor. Însă pentru micul burghez, care era cititorul tipic al Capitalului, simpla retorică a profetismului nu mai era suficientă. Era nevoie de structura sofisticată a unei teoreme ştiinţifice pentru a vorbi despre trecut şi pentru a descrie viitorul.

Din complicatele lucrări ale lui Hegel, Marx şi Engels au preluat concepte extrem de utile, cum ar fi cel de necesitate sau dialectica. Aceasta din urmă se baza pe câteva legi: unitatea şi lupta contrariilor, transformarea cantităţii în calitate şi a calităţii în cantitate, negarea negaţiei. Prin această „ştiinţă a contrariilor” se putea explica aproape orice şi se puteau acoperi toate neajunsurile teoriei, căci orice o contrazicea îi putea fi subsumat. Calea simplificării lumii ideilor era de acum deschisă şi nu mai aştepta decât geniul propagandistic al lui Lenin pentru a lua cu asalt lumea reală. De acum ne aflăm în lumea sloganurilor care nu au multe în comun cu rigoarea unei demonstraţii a unei teorii. Statutul propulsatorilor de mituri faţă de creatorii acestora e mai vizibil când punem în balanţă sofisticarea doctrinară iniţială cu aportul decisiv al milioanelor de activişti ale căror lecturi se reduceau la cărticica roşie a lui Mao sau la Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist editat de Stalin în tiraje fără precedent, de ordinul zecilor de milioane. Din punctul de vedere al mitului, comunismul le aparţine acestora, cel puţin tot atât cât îi aparţine iniţiatorului. După cum observă Marcel Detienne, „miturile grupului nu sunt discutate, ci sunt transformate, cu convingerea că sunt repetate“. [58]

Odată ce legile evoluţiei istorice au fost postulate şi acceptate, se simţea nevoia unei treceri către praxisul politic, trecere realizată de Lenin, cel care constatase că „revoluţiile nu se petrec de la sine“. În fapt, mitologia revoluţionară era un ingredient vital pe care comunismul l-a preluat şi dezvoltat mai departe. Sursele ei se găsesc în simbolistica unui eveniment istoric cu valoare arhetipală: Revoluţia franceză. Aceasta reifică trei concepte extrem de generoase şi de largi, Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea, concepte metafizice cărora numărul magic le accentuează substratul religios. [59] Luând în stăpânire idealuri iluministe pe care le distorsionează, ideologia rezultată rămâne, în esenţă, un răspuns coerent la problemele secolului XIX, vitalizat de fervoarea milenarismului.

Lucian Boia sintetizează miturile prezente în imaginarul secolului al XIX-lea, [60] cărora comunismul nu li s-a putut sustrage: mitul Raţiunii, întotdeauna biruitoare, care transformă ceea ce este logic în ceva adevărat; mitul Ştiinţei, prin dubla vocaţie atribuită ei, aceea de a oferi o explicaţie completă şi definitivă a universului, şi de a modifica lumea; mitul Unităţii universului dat de prezenţa legilor coerente; mitul determinismului care prezintă evoluţia omenirii pe scena istoriei ca o succesiune de cauze şi efecte. Strâns legat de cele enunţate până acum este mitul legilor istorice, care susţine existenţa unui mecanism al istoriei manifestat prin legi care pot fi cunoscute şi utilizate, de unde decurge un alt mit, cel al previziunii ştiinţifice. Susţinut pe mitul Evoluţiei, mitul Progresului sesizează un sens ascendent al omenirii, o concepţie extrem de tonică, ce va cunoaşte o longevitate remarcabilă, până în prezent. Pasiunea pentru progres şi privirea înfrigurată către viitor completează imaginarul secolului XIX cu mitul transformării lumii în concordanţă cu un plan ştiinţific şi raţional, mitul lumii noi, esenţial diferită de epocile precedente, şi, în fine, mitul omului nou.

(inapoi la Cuprins)


[58] Marcel Detienne, op.cit., p. 239.
[59] Kernbach, op. cit., p. 120.
[60] Lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999

Entuziasmul popular al Revoluţiei române a şters pentru foarte scurt timp orice diferenţă care diviza societatea românească. Folosirea abuzivă a ideii de consens dincolo de acest moment avea raţiuni de calcul politic şi nu mai acoperea o realitate, însă pentru câteva ore sau chiar zile, România a oferit imaginea unei societăţi consensuale. Un consimţământ misterios pentru că el nu viza, după cum s-a văzut ulterior, adeziunea la un proiect social. Liniile de falie apărute mai apoi, din ce în ce mai clar, au avut darul de a-i surprinde pe cei ce crezuseră în eternitatea acestei stări de armonie, oferind spectacolul unei destrămări insuportabile pentru un public încă nepregătit să suporte diversitatea.

Un mare handicap al societăţii după prăbuşirea comunismului era absenţa societăţii civile, a unor forme de organizare extra-partinice, care să instituţionalizeze dialogul şi să facă posibilă promovarea unor idei care să reprezinte interesele unor pături cât mai largi de oameni. În absenţa acestei forme de agregare a conştiinţei civice, elitele intelectuale s-au găsit în faţa situaţiei de a-şi promova propria viziune drept model normativ pentru întreaga societate. Desigur, intelectualii reprezintă întotdeauna cazuri particulare, pot justifica sau susţine orice orientare, inclusiv pe acelea care exaltă barbaria şi antiintelectualismul. Însă, în spaţiul românesc, despărţirea de restul populaţiei, accentuată de masificarea şi atomizarea unei jumătăţi de veac, tinde să ia forma fenomenului intelligentsiei ruse. Instinctul feroce al mulţimii cu oroare de contradicţie, al cărei strigăt de luptă era „Moarte intelectualilor!“, a simţit pericolul dezvoltării unei mitologii distincte a elitei intelectuale. Agresivitatea unei atitudini precum cea amintită nu poate fi explicată decât prin manifestarea instinctului de anihilare a celui ce ameninţă unitatea grupului.

Mitologia eterogenă a intelectualităţii avea ca surse aculturaţia, importul de modele străine, mitologizări ale ideii europene şi ale sistemului liberal, redescoperiri ale sincronismului. În raport cu mitologiile comuniste şi naţionaliste, foarte bine conturate şi coerente, mitologiile postdecembriste frapează prin diversitate. Departe de a putea sta la baza coeziunii sociale, aceste mitologii creează un ataşament de tip totemic, unind grupuri restrânse în jurul unor simboluri radical opuse celor existente. Mitologia intelectualistă, manifestă în spaţiul politic prin elitism şi speranţa instaurării unui regim noocratic, se opunea nostalgiei semănătoriste a autohtonismului. Redescoperirea mitului monarhic era doar un refuz radical al aristocraţiei comuniste. O mitologie ancestrală şi una impusă prin forţa unui gigantic aparat de propagandă şi îndoctrinare se doreau înlocuite printr-un mozaic mitologic obţinut prin conflict simbolic şi negociere.

(inapoi la Cuprins)

Motto: „Fiindcă nu există pentru omul liber o grijă mai statornică şi mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în faţa cui se cuvine să se plece până la pământ” (F.M. Dostoievski)

Capitolul 2

Evoluţia peisajului mitologic românesc în a doua jumătate a secolului XX

Imaginea hărţii Europei, prin mijlocul căreia trece o linie roşie, care împarte România urmărind conturul arcului carpatic, pe coperta a patra a best-seller-ului lui Huntington, a inflamat spiritele şi a readus în atenţie teza complotului internaţional antiromânesc. Între timp, însă, a devenit o uzanţă să se vorbească, atunci când se doreşte descrierea României, despre opoziţii şi contraste. Linia de falie s-a mutat, treptat, de pe hartă, în interiorul fiecărei comunităţi, despărţind, mai mult sau mai puţin tranşant, indivizi, şi de aici în minţile oamenilor.

Problema naturii conflictual-eterogene a conştiinţei româneşti are o tradiţie veche, de vreme ce şi Rădulescu-Motru foloseşte contrastele pentru a descrie „psihologia poporului român“. Fireşte, aceasta poate fi o ieşire facilă din capcanele unui proiect mult prea ambiţios, o modalitate de a lăsa în suspensie categorizările la care demersul în sine ar fi împins. În fond, a spune despre cineva că este, deopotrivă harnic şi delăsător e doar un alt mod de a spune că nu e nici una nici alta, sau că nu se poate afirma riguros că ar fi în vreun fel. Lucrarea de faţă nu îşi propune să descrie mentalitatea sau psihologia românilor, ci se focalizează asupra procesului deconstrucţiei mitologice din anii ce au urmat după decembrie ’89, cu o atenţie deosebită asupra rolului comunicării sociale în acest proces.

Premisa principală a acestei lucrări este că în perioada ce a succedat Revoluţia, preţ de un an sau mai mult, în funcţie de caracteristicile individuale ale fiecăruia, populaţia României a fost supusă unei adevărate epuizări mitogenetice, care a condus în anii următori la un impas de profunzime al capacităţii de a mai genera fantasme şi iluzii colective. Aceasta este perioada în care s-au clarificat profilurile mai multor mitologii eterogene care folosesc straturi succesive ale memoriei sociale. Este vorba de un torent al funcţiei mitogenetice care a preluat cele mai diverse mitologeme istorice concomitent cu altele de ultimă oră. Acest fenomen este, credem, responsabil pentru starea de dezolare şi de derivă spirituală a ultimului deceniu, pentru care stau mărturie numeroase studii de psihologie socială, în mai mare măsură decât dramatica prăbuşire a unui sistem de valori cultivat vreme de jumătate de secol. Pur şi simplu, mitologiile spontane ce au însoţit Revoluţia şi au succedat-o s-au dovedit prea fragile pentru a dura, iar transplantul unor sisteme valorice străine e pus, pentru moment, sub semnul întrebării.

Din punct de vedere metodologic, am optat pentru o abordare a fenomenului din perspectiva marketingului politic. Temele mitologice pot fi considerate produse necesare atât emiţătorilor organizaţi, lideri şi structuri politice, cât şi receptorilor, grupaţi după diverse criterii. Pentru unii, valoarea acestui produs stă în capacitatea de a fi sursă de coeziune şi de legitimitate, iar pentru alţii, în organizarea devoţiunii, în confortul psihic al sentimentului apartenenţei.

În cartea sa de răspuns la Istorie şi mit în conştiinţa românească, Ioan Aurel Pop îl acuză pe Lucian Boia de a fi abdicat de la principiile profesiei de istoric, luând în calcul fără un criteriu exact surse uşor de discreditat, cum ar fi scriitori sau politicieni diletanţi în ştiinţa istoriografică. Dar aceasta e o dispută care se poartă pe un teren restrâns şi exclusivist (asupra căreia vom reveni). Comunicarea socială se desfăşoară după alte reguli decât mersul ideilor în lumea academică. Pentru modelarea opiniei publice, un film regizat de Sergiu Nicolaescu poate avea mai mult succes decât cel mai doct dintre tratatele istorice, un spectacol umoristic sau o caricatură, poate furniza mai multe informaţii cu privire la o orientare politică decât o platformă program sau un text constituţional. Această precizare ne îndeamnă şi la circumspecţie. Trăim într-un univers de simboluri, înconjuraţi de o atmosferă de natură culturală, deci va trebui să alegem dintre nenumăratele idei, imagini grăitoare sau naraţiuni revelatoare de mistere, pe acelea susceptibile de a se constitui în linii de forţă ale unui destin, acele fantasme capabile să subjuge şi să instige la un anumit gen de atitudine.

Deşi ocupă o pondere considerabilă din spaţiul public, vedetele nu au persistenţă în memoria colectivă în care sunt reţinute după o perioadă mai îndelungată doar figurile oamenilor de stat. [56] O explicaţie ar fi că vedetele se pot remarca prin trăsături insolite, excepţionale, de unicat, care invită la evaziune prin fantazare, în vreme ce figurile politice au trăsături arhetipale unificatoare, îndeamnă la acţiune şi răspund unor nevoi comune tuturor. Timpul va spune dacă lucrul acesta va rămâne valabil şi în mileniul abia început, sub asaltul industriilor imaginarului travestit în divertisment şi în condiţiile apropierii dintre cele două tipologii, ale vedetei şi ale politicianului.

Pentru a înţelege organizarea disputei mitologizare-demitizare, este nevoie de o cunoaştere a ţintelor vizate, ceea ce reclamă o prezentare, dacă nu exhaustivă (ar fi o himeră) cel puţin acceptabilă pentru a putea fi utilizată, a peisajului mitic românesc, la momentul decembrie 1989. O enumerare a miturilor care fie existau, fie s-au creat, ori s-au prăbuşit ulterior, ar fi pe cât de laborioasă, pe atât de contraproductivă. În plus, ar aduce riscul unei extinderi necontrolate a sferei mitului prin anexarea un simboluri secundare sau fără circulaţie, a unor legende urbane, etc. Conştiinţa mitică nu operează cu astfel de colecţii de povestiri care să poată fi răsfoite rând pe rând, ci este mai curând un conglomerat mobil care acumulează simboluri şi informaţii din exterior, acceptând surse eterogene pe care le reinterpretează în permanenţă. Mai corect ar fi să vorbim despre existenţa unor constelaţii mitice pe care le vom separa din nevoia unei sistematizări.

Dacă ar fi să definim ideologic regimul răsturnat în 1989, caracterizarea ca naţional-comunist s-ar impune de la sine. Coloratura locală de despotism oriental nu trebuie să ne înşele să îl scoatem în afara clasei totalitarismelor secolului XX, adică a programelor ample de reformare a societăţilor, care s-au oferit ca răspuns la drama modernităţii. Răspunsul totalitarismelor la provocarea modernităţii este o ofertă de soluţionare a tuturor problemelor vieţii în condiţiile în care credinţa nu mai este considerată ca o soluţie rezonabilă. De unde decurge că în codul său genetic şi acest totalitarism particular avea înscrisă tendinţa de a acapara nu doar toate sursele de putere dar şi toate sursele de putere simbolică, de a acapara întreg spaţiul mental al societăţii.

Pentru analiza mitologică nu are importanţă că foarte multe elemente nu fac parte din proiectul iniţial al utopiei sau că s-a produs chiar o alterare de substanţă a utopiei marxiste. Chiar dacă ceauşismul oferă numeroase exemple de înapoiere, mai important este că el nu mai poate renunţa la nota de modernitate a totalitarismelor: pentru aceste sisteme mitologia e monopol de stat (monopol preţuit chiar mai mult decât cel asupra violenţei organizate). Ceea ce înseamnă că orice element mitic, odată acceptat în corpusul mitologiei de partid şi de stat de cei aflaţi în poziţiile de comandă, devine obligatoriu şi pentru ultimul cetăţean, indiferent că respectivul mitologem nu se regăsea în utopia marxistă. Cel ce trăieşte într-o ţară care experimentează totalitarismul nu are libertatea ignoranţei pe care o are un supus al unui absolutism medieval, ci este dator dacă nu să creadă, cel puţin să arate public că şi-a armonizat gândirea cu „linia Partidului”. Deci la momentul 1989 însuşirea mitologiei naţional-comuniste era o obligaţie a tuturor românilor, căreia nu i se puteau sustrage nicăieri în spaţiul public. A vorbi despre caracterul rudimentar anacronic al ceauşismului [57] este corect, dar înseamnă, dacă ne oprim doar aici, a-l descrie ca mai puţin decât este.

În momentul răsturnării sale, ceauşismul se prezenta ca o cvasi-ideologie fără adepţi, pe care doar două persoane se arătau dispuse să o susţină în mod public. Produsul simbolic Nicolae Ceauşescu nu mai avea căutare (sau piaţă de desfacere) pentru că nu mai oferea satisfacţiile pe care orice adept le aşteaptă de la un produs din clasa miturilor. Dar ceea ce scăpau din vedere revoluţionarii care, pe cale de consecinţă hotărâseră să îl concedieze din istorie, era faptul că, deşi inovaţiile de ordin personal pe care Ceauşescu le-ar fi putut revendica erau neglijabile, la baza acestui produs simbolic se găseau două constelaţii de mitologie politică de neegalat ca forţă de atracţie şi logevitate: comunismul şi naţionalismul. Iar Nicolae Ceauşescu avusese la dispoziţie un sfert de veac pentru a-şi reclama proprietatea asupra acestor două conglomerate. Nu numai că el beneficiase de resurse mediatice la care niciun alt actor politic nu avusese acces, dar în tot acest interval niciun alt român nu afirmase public că el ar fi mai nimerit şi mai capabil să ducă România în Paradisul comunist şi niciun alt român nu se manifestase în postura de concurent al lui Nicolae Ceauşescu pe segmentul de piaţă al naţionalismului. De unde rezultă că, ori de câte ori nevoile spirituale care fac imperios apelul la cele două conglomerate mitice amintite vor reveni în actualitate, cel care în ochii publicului este consfinţit ca proprietarul lor de drept – pentru că şi le-a înregistrat ca marcă personală – nu va putea fi ignorat.

O componentă, probabil cea mai sistematică, a procesului de demitizare de după ’89 o constituie atacarea deliberată a acestei mitologii bipolare a „vechiului regim”. A doua componentă, mai puţin organizată, o constituie erodarea mitologiilor concurente nou apărute sau, mai corect, redescoperite.

(inapoi la Cuprins)


[56] Frigioiu, Nicolae, Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 4.
[57] Istoricul Florin Constantiniu descrie inspirat şi precis regimul Ceauşescu ca pe o „dinastie comunistă".

Dacă mitul l-a însoţit pe om din preistorie, el nu putea fi abandonat de modernitate, în condiţiile în care transformarea la nivelul psihicului nu a ţinut pasul cu ritmul ameţitor al schimbărilor civilizaţionale. Iar politicul oferă cea mai bună camuflare a conştiinţei mitice, dat fiind că este o încercare de rezolvare a problemelor comunităţii. Mitul oferă această iluzie a soluţiei colective, promiţând în noile extremisme chiar o compensaţie la acest nivel a eşecurilor individuale. Credinţa naivă în deplina raţionalitate a jocului politic s-a destrămat în secolul XX, când ascensiunea comunismului, a fascismului în multiplele lui variante şi a regimurilor populist-autoritariste a ridicat semne de întrebare inclusiv asupra fundamentelor ideologiilor consacrate.

Supravieţuitor al experienţei naţional-socialismului, Ernst Cassirer constată că mitul e răspunsul instinctiv la o situaţie disperată: „cel mai important şi îngrijorător lucru din evoluţia gândirii politice moderne este apariţia unei noi puteri: cea a gândirii mitice. În unele sisteme politice moderne, gândirea mitică este evident preponderentă în raport cu gândirea raţională.” [50] Nu numai că mitul se manifestă în viaţa cetăţii, dar politicul tinde să îşi afirme hegemonia; ca monopol al puterii, el canalizează aspiraţiile comune. Ingredientele mitului politic reclamă existenţa societăţii de masă în care relaţiile interumane sunt slabe şi este nevoie de lideri simbolici care să unifice comunitatea cu ajutorul imaginaţiei. La rândul lor, liderii sunt experţi ai dozării unui al doilea ingredient, limbajul magic în care conotaţia este covârşitoare în raport cu denotaţia. Liderii ştiu să canalizeze speranţele imperative ale celor guvernaţi care reclamă suprimarea regulilor prea restrictive ale unei societăţi aşezate. „Mitul politic este o manipulare ideologică a structurilor mentalului colectiv, ca imagine ideală, cu rol compensativ.” [51]

Polarizarea ideologică din timpul războiului rece a favorizat sublimarea mitologiilor politice în mituri de stânga şi mituri de dreapta. Fiecare expunere la lumină a unui mit al taberei adverse este prilej de satisfacţie, demitizarea sistemului advers fiind o modalitate de evidenţiere a limitelor sale şi de triumf al scepticismului. Mitemele sunt moştenite şi mereu transformate, întrucât raportarea la istorie este definitorie pentru orice doctrină. Este cazul prelungirii disputei dintre romantism şi iluminism în forme noi. Romantismul susţine mitologia naţională, validează prezenţa unor „raţiuni” sufleteşti, înclină spre acceptarea unei viziuni organice asupra societăţii care se prelungeşte în doctrinele conservatoare, vizează tranşarea disputelor prin aderenţa la un scop dat. Iluminismul valorizează pluralitatea credinţelor în căutarea adevărului, are o încredere nestrămutată în puterea raţiunii, în individualism, în progres şi în drepturile naturale.

Legatarul fidel al moştenirii mitologice iluministe este liberalismul, care are pretenţia ideologiei în care iraţionalul ocupă cel mai îngust spaţiu cu putinţă. Socialismul şi comunismul nu au putut fi nici ele împiedicate să se revendice de la filosofii iluminişti, semn că miturile, ca şi ideile plutesc în aer. Însă asupra modului pervers în care colectivismul comunist a înţeles secolul Luminilor vom reveni pe larg în partea a doua. Să spunem doar că oponenţii stângii au avut motive să jubileze în momentul în care au identificat „codul sursă” al utopiilor socialiste în mai multe mituri cum ar fi cel al societăţii fără clase şi al luptei de clasă, determinismul şi capacitatea de a surprinde legile evoluţiei istorice, omul nou sau miturile revoluţiei, proprii comunismului.

În absenţa limbajului dublu stăpânit de dictatorii comunişti, extrema dreaptă s-a consfinţit ca singurul adversar radical al secolului Luminilor. Exaltarea barbariei şi a instinctelor colective, credinţa fanatică în destinul unui popor şi în predestinarea unui lider sunt trăsături suficiente pentru a stârni oroarea spiritelor liberale. Mitul politic este insesizabil, ca şi absent, în lipsa adversarului. El cere demonizarea oponentului şi apărarea totemului, un cadru de devoţiune. Când fascismele au ieşit din scenă sau au preluat un rol marginal, convergenţa multor sisteme ideologice a făcut ca doar spectrul totalitarismului să mai aibă rolul de a aduna la un loc valorile supreme ale civilizaţiei şi forţa de a suna alarma în mentalul colectiv pentru a chema la apărarea cetăţii în faţa unui Hanibal portretizat fie el şi de un Le Pen octogenar.

Ultimele decenii ale secolului XX au marcat criza majoră de adversar simbolic de pe scena politică a lumii occidentale. Sub presiunea modelului american bazat pe profesionalizarea comunicării şi perfecţionarea marketingului electoral, Vestul a trăit ultimele efecte ale secularizării, traduse într-un scepticism generalizat. Tot eşicherul politic a fost rearanjat de emergenţa modelelor de tipul „a treia cale“, de succesul laburismului reformat, de mişcări care pun pragmatismul şi soluţiile punctuale mai presus decât ideologii şi de valorile doctrinare. Va trebui, se pare, să aşteptăm afirmarea unui adversar al acestor politicieni moderni, aparent lipsiţi de tresăriri mitologice, suficient de puternic pentru a expune în văzul tuturor iluzii precum cele ale statului minimal sau ale amoralismului politic. Chiar dacă pragmatismul pare noua religie a politicienilor din ultimul val, tipologia lor carismatică îi trădează ca personificări ale miturilor promovate de media, cum ar fi mitul succesului. Cassirer ne avertizează să nu ne lăsăm înşelaţi de pretinsa depăşire a dilemei platoniciene stat de concepţie eticăstat de concepţie mitologică de către politicienii erei comunicării : „De fapt mitul nu a fost niciodată învins şi subjugat cu adevărat. El e mereu acolo, la pândă, în întuneric, aşteptând să-i vină timpul. Şi iese la iveală atunci când, dintr-un motiv sau altul, celelalte forţe ce asigurau unitatea vieţii sociale îşi pierd din tărie şi nu mai pot ţine piept puterilor demonice.” [52]

Francezul Raoul Girardet a încercat teoretizarea a doar patru esenţe ale diverselor mituri. Mitul Conspiraţiei este manifestarea unei aspiraţii tacite, a unei nelinişti sociale, a fricii şi confuziei colective. Deşi este favorizat de regimurile opresive în care lipsa informaţiei credibile cultivă zvonistica, nu lipseşte nici din „societăţile cucerite de comunicare”, în care haosul potopului informaţional e prezumat a avea un centru malefic de comandă. În centrul mitului conspiraţiei se află o organizaţie a cărei însuşire de căpetenie este secretul. [53] Ea are o structură ierarhică, o organizare riguroasă cu iniţiaţi şi agenţi de influenţă, alegerea membrilor ei scapă controlului public, iar loialitatea lor faţă de confrerie implică trădarea comunităţii în care trăiesc. Cele mai populare ipostazieri ale conspiraţiei sunt masoneria, singura organizaţie care afirmă importanţa simbolului în viaţa societăţii, congregaţiile iezuite, sionismul, serviciile secrete, mafia, marea finanţă mondială. Unitatea e şi ea un mit universal bazat pe setea omului pentru coerenţă, pentru un sens care să elimine stressul insuportabil al eterogenităţii. Sentimentul apartenenţei, împărtăşirea unui ideal sunt şi ele suporturi importante ale necesarei ordonări a universului.

Orice ideologie rezervă un loc şi mitului Vârstei de Aur, chiar dacă el este trecut sub tăcere sau ia forma celei mai inofensive nostalgii. E totuşi momentul magic în care izbucnirea forţelor de creaţie a transformat habitatul nostru într-un centru al lumii. Prea puţină importanţă are dacă e vorba de momentul de maximă expansiune a unui imperiu, de inocenţa anterioară descoperirii proprietăţii, de organizările patriarhal-rurale sau de statul teocratic. Mitul Salvatorului este un punct de convergenţă al mai multor sisteme imagistice, de unificare a unor aspiraţii nu de puţine ori contradictorii. Este momentul în care o perioadă de apăsătoare aşteptare îşi găseşte răspunsul într-o împlinire a sensului istoriei. Mitul Salvatorului cunoaşte, la rândul lui patru tipologii emblematice de lideri care refuză să se supună destinului, pentru că au pecetea istoriei: înţeleptul este părintele naţiunii, retras de cele mai multe ori într-o sferă intangibilă, cvasi-transcendentă; eroul este tânărul impetuos care subjugă masele şi natura; omul providenţial este legiuitorul, întemeietorul unei noi ordini, invocat pentru asigurarea continuităţii; profetul, sau vizionarul, este încarnarea voinţei generale

Clasificarea propusă de Girardet este desigur orientativă, lăudabilă pentru efortul ei de sistematizare. Dar viaţa ne-a oferit spectacolul unei varietăţi infinite a mitului, a unei fecundităţi inepuizabile a imaginarului. Probabil că limitele creaţiei mitice ţin doar de fertilitatea fanteziei politicienilor şi de abilitatea lor de a crea consonanţa cu fantezia publicului. „Nu există şamanism fără punere în scenă – ne avertizează Girardet – şi nici vrăjitor care să nu fie şi actor“. [54] Sugestia caracterului manufacturial al mitului contemporan societăţii de masă este una importantă şi nu va putea fi ignorată în capitolele următoare, căci luciditatea este printre puţinele titluri de glorie nedecăzute în desuetudine şi singura înţelepciune la care mai putem spera la început de mileniu. De aceea va trebui să considerăm şi portretul necruţător făcut de Cassirer: „Noile mituri politice sunt făcute după un plan; ele nu răsar la întâmplare, nu sunt nişte fructe sălbatice ale unei imaginaţii exuberante. Sunt nişte produse artificiale, fabricate de artizani foarte pricepuţi şi vicleni [..] De aici încolo miturile se pot fabrica în acelaşi fel şi prin aceleaşi metode ca şi oricare armă modernă – ca mitralierele sau avioanele.” [55]

(înapoi la Cuprins)


[50] Cassirer, op. cit., p. 23
[51] Frigioiu, Nicolae, Politologie, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, curs universitar
[52] Cassirer, op. cit., p. 344
[53] Girardet, Raoul, Mituri şi mitologii politice, Institutul European, Iaşi, 1997, p. 22
[54] ibidem, p. 54
[55] Cassirer, op. cit., p. 346

După ce şi-a consacrat o bună parte din activitatea profesională studiului mitologiilor, Victor Kernbach a numărat nu mai puţin de 500 de definiţii date mitului în decursul a peste 2500 de ani. Această cifră dezarmantă ne avertizează cu privire la dificultăţile ridicate de definirea unui concept care poate fi tratat din perspective dintre cele mai diverse: de la istoria religiei şi civilizaţiei, la lingvistică, psihologie socială, antropologie, istoriografie sau politologie, pentru a menţiona doar câteva dintre direcţiile posibile de cercetare. Principala dificultate este de a reuni cel puţin o parte din bagajul de cunoaştere al acestor domenii într-o definiţie care să fie funcţională deopotrivă pentru mitul arhaic, cat şi pentru mitul modern. Deşi este aproape inevitabilă căderea într-una din cele două extreme, prin producerea unei definiţii care fie nu acoperă trăsăturile fundamentale ale conceptului pentru a-l departaja de genurile proxime, fie este prea greoaie pentru a fi utilizabilă, va trebui să ne oprim asupra următoarei formule:

Mitul este o construcţie a imaginarului colectiv, care explică anumite fenomene sau evenimente prin apelul la fantastic, sacru sau supranatural, şi tinde să regândească lumea pentru a permite inserarea unor valori supreme, speranţe şi afecte prin intermediul imaginilor şi simbolurilor ritualizate.

În plus faţă de dificultăţile obiective evocate mai sus, Marcel Detienne ne avertizează cu privire la caracterul hazardat, aproape utopic al repunerii în discuţie şi al încercării de repoziţionare a unui concept intrat de prea mult timp în limbajul uzual cu un sens preponderent depreciativ, rezumat fără ezitări prin referiri la mitomanie, la fantasticul ridicol şi primitiv al unei literaturi arhaice.

(înapoi la Cuprins)

Pentru simţul comun, între legendă şi mit nu există practic o diferenţiere, iar pentru politologie, mitul politic a devenit marca utopiei. Iată de ce înaintea unei definiri riguroase a mitului este necesară o aproximare a genului proxim. Principala diferenţă faţă de legendă este caracterul de creaţie colectivă a mitului. O legendă poate cunoaşte o multitudine de variante şi de adăugiri, însă acestea nu îi schimbă caracterul individual şi preponderenta intenţie artistică. Legenda nu poate atinge complexitatea mitului şi nici nu poate fi învestită cu speranţele unui grup de „credincioşi“. Legenda rămâne tot timpul exterioară, interesantă prin spectacolul lingvistic-simbolic oferit, dar nu poate subjuga un număr de adepţi, nici nu este reluată prin ritual, ci printr-o relatare directă, fără părţi misterioase. Caracterul de creaţie individuală al legendei nu exclude prezenţa unor ecouri onirice, în timp ce mitul se manifestă ca factor de reglare a relaţiilor sociale.

Noţiunea de utopie are un act de naştere foarte precis datat 1516, anul apariţiei romanului omonim al lui Thomas Morus. Învăţatul englez născocise cu această ocazie un joc de cuvinte în care grecescul topos (loc) putea primi un prefix negativ pentru a însemna locul care nu există, nicăieri (u-topos), sau un prefix care pronunţat englezeşte să semnifice perfecţiunea (eu-topia) armonia deplină. Însă creaţiile utopice au putut fi scrise cu mult înainte de a primi un nume şi s-au distins ca un gen aparte pe măsură ce a crescut pretenţia cititorilor pentru veridic şi autenticitate. Asociat inevitabil cu miturile, Platon este, în fapt, cel mai mare creator de utopii din istorie, scrierile sale fiind suficiente pentru a descrie trăsăturile genului. [47]

În comparaţie cu mitul, utopia e o construcţie mult mai riguroasă şi mai raţionalizantă. Fantezia se epuizează în construcţia propriu-zisă a utopiei, dar nu e permisă şi subiecţilor, e privilegiul autorului. Actanţilor nu le este permis nici măcar luxul dedublării. Uimeşte mai cu seamă perfecţiunea geometrică a proiectului social. Este propusă o societate de roluri, în cel mai bun caz rod al unei selecţii, dar în general cu partituri care nu se pot schimba pe parcurs. Platon visează chiar la profesionalizarea producţiei mitologice, la controlul strict al răspândirii zvonurilor cu ajutorul bătrânilor, doicilor şi cântăreţilor de imnuri, adevăraţi formatori de opinie. Scopul e consfinţirea ca naturală a ordinii legiferate de creatorul uopiei. „Mai întâi, deci, pe cât se pare, trebuie să-i supraveghem pe alcătuitorii de fabule şi legende, respingându-le pe cele care nu sunt corespunzătoare; iar apoi vom convinge dădacele şi mamele să povestească miturile acceptate şi să le plămădească sufletele cu ajutorul miturilor mult mai mult decât trupurile cu ajutorul mâinilor“. [48]

Spaţiul utopiei e delimitat şi el – de obicei o insulă descoperită întâmplător, trecutul imemorial sau viitorul eshatologic (ucronie). Mitul are menirea de a crea distincţia fundamentală identitară (noi şi ei) la nivel mental, câtă vreme utopia poate gândi această demarcaţie la modul propriu: cei nereformabili îşi pot găsi locul la periferia insulei, sau pur şi simplu vor dispărea de la sine până la instaurarea utopiei. În timp ce mitul poate acţiona în compensaţie, poate epuiza anumite frustrări sau aspiraţii, organizarea societăţilor utopice implică o critică adresată societăţii prezentului, o invitaţie la o schimbare structurală. Chiar şi descoperirea întâmplătoare a societăţilor sălbatice e un prilej pentru a repudia prezentul corupt.

Forma de prezentare a utopiei nu este exclusiv narativă, ca în cazul mitului, fiindu-i proprie şi folosirea unui dialog trucat după cum observa Sorin Antohi, întrucât problemele care se pun sunt cele cărora utopistul e pregătit să le răspundă. Societăţile rezultate sunt statice, controlate, consensuale, nu impun un efort pentru a le descifra resorturile. În timp ce mitul e un liant pentru grupul de adepţi, societăţile imaginate sunt deja pacificate, sursele de conflict sau neajunsul major al societăţii au fost deja identificate şi eliminate. Diversitatea tipologică este privită cu oroare. Utopia e un produs teoretic, în timp ce mitul invită la acţiune şi nu acceptă reformele. Dar graniţa nu poate fi trasată riguros, uneori sistemele utopice folosesc mituri în compoziţia lor, după cum aplecarea către utopie poate fi socotită un reflex al mitogenezei. Iar graniţa devine şi mai firavă în momentul în care creatorii utopiilor [49] sau adepţii lor trec la punerea lor în practică. Într-o lucrare controversată, Karl Mannheim opune utopia ideologiei şi consideră că aceasta din urmă aparţine clasei dominante care se străduieşte să îşi menţină statutul, în timp ce utopia este arma celor ce se opun acestei ordini, vizând răsturnarea ei. Utopismul ca forma mentis, alimentează ideologiile, dar le şi transcende, având o dinamică proprie, transistorică.

(inapoi la Cuprins)


[47] Caracteristicile diverselor forme ale utopiei sunt prezentate pe larg şi susţinute cu exemple de Sorin Antohi, în lucrarea Utopica. Studii asupra imaginarului social, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991
[48] apud Cassirer op. cit., p. 102
[49] Utopia literară, de la Republica lui Platon şi Utopia lui Thomas Morus, cunoaşte o remarcabilă diversitate din care se disting utopia teologică a lui Tommaso Campanella, cele ale lui Bacon, Fontenelle sau H.G. Wells, utopiile ludice ale lui Swift şi Anatole France, dar şi mai recentele contra-utopii cum ar fi Brave New World al lui Huxley, Ferma animalelor şi 1984 ale lui George Orwell, care introduc în universul utopic sentimentul tragic

Consideraţiile făcute pe marginea mitologicului până acum au descris omul ca pe o fiinţă simbolică în căutarea sensului, trăind în toate epocile în interiorul universului său de imagini şi simboluri. Imaginile, formate de-a lungul istoriei, se transformă în simboluri atunci când sunt integrate unui sistem cultural şi religios. Imaginile sunt prin ele însele purtătoarele unei semnificaţii obiective, dar, în acelaşi timp, sunt modificate de subiectul care încorporează simbolul în fiinţa sa psihologică şi socială. Recurgerea la imagini se face pentru o inserare, cu ajutorul gândirii simbolice şi al comportamentului ritualic, în unităţi mai largi, cum sunt comunitatea, societatea sau universul.

Ca urmare a secularizării, omul modern trăieşte o experienţă a vieţii în care formulele sacrului sunt camuflate, distorsionate, greu recognoscibile. Chiar şi aşa, mitul rămâne una dintre cele mai complexe forme ale limbajului simbolic al comunităţii. Mitanaliza încearcă să identifice în ideologiile contemporane elementele de continuitate dintre arhaic şi modern, dintre tradiţiile religioase şi noul val al culturii seculare. Hermeneutica mitului urmează fie metode fenomenologice, căutând „modele exemplare”, fie psihanalitice, prin apelul la arhetipuri, sau metodele semiologiei structuraliste, identificând „seturi de reguli”. Mitul are o formă narativă, un scenariu, fără ca sensul naraţiunii să fie foarte evident, dar şi un caracter simbolico-metaforic. Aceasta presupune o înţelegere a lumii prin simboluri, figuri de stil sau arhetipuri, de unde decurge ipoteticul, paradoxalul şi polisemia mitului.

Lucien Sfez vede în simbolistica politică un răspuns, un remediu (sau un placebo, după propria apreciere) la criza de reprezentare. O metodă practică de asigurare a coeziunii, mai puţin costisitoare decât violenţa, hrănită din resursele inepuizabile ale memoriei şi imaginaţiei. Simbolisticile politice se găsesc în „textele cele mai sofisticate, cele mai citate şi mai puţin citite“. [44] Liderii, care au şi ei capitaluri simbolice care le permit să recurgă la simple aluzii pentru a fi înţeleşi, folosesc două cupluri: memorie-comunicare şi operaţii-imagini. Atâta vreme cât sunt în spaţiul comunicării, imaginile sunt polisemice. Este nevoie de apelul la memorie pentru a le concentra, focaliza şi lipsi de ambiguitate. Imaginile se cristalizează şi devin disciplinate atunci când criza se transformă în conflict şi se realizează o „operaţie simbolică de excludere reunificatoare” [45] de tipul noi şi ei.

Reconstrucţia simbolică a identităţii este sugerată de Wright Mills prin imaginaţia sociologică. Aceasta din urmă apare ca o calitate spirituală care îl ajută pe individ să decripteze influenţele reciproce dintre om şi societate, dintre istoria globală şi biografia personală, dintre devenirea individuală şi cea istorică. Imaginaţia sociologică ne ajută să înţelegem faptul că fiecărei epoci îi este propriu un anumit stil de gîndire. Acesta tinde să dea nota dominantă a vieţii culturale. Acest stil de gîndire este cel care condiţionează modul în care cei care deţin autoritatea într-un anumit moment încearcă să justifice puterea şi statusul lor prin apelul la simboluri morale sau embleme sacre ce întrunesc acordul şi coalizează credinţa unei comunităţi.

Excesul de raţionalitate a condus la o reacţie care valorizează simbolul şi imaginaţia în speranţa unei ameliorări a condiţiei umane. Gilbert Durand vede o ierarhie care pleacă de la semnele arbitrare, care sunt pur indicative, trimit la o realitate semnificată, semnele alegorice, care trimit la o realitate semnificată greu prezentabilă, traducerea concretă a unei idei ce nu poate fi sesizată sau exprimată simplu, pentru a ajunge la forma de maximă complexitate, cea a imaginaţiei simbolice. Aceasta, include şi mitul şi se referă la un semnificat care nu mai poate fi deloc prezentat, cum este cazul unui sens. Această viziune preferă să vadă în simbol, ca „epifanie a unui mister“, o valoare în sine pentru specia umană, o modalitate de cunoaştere sui generis. [46] Avertizând asupra pericolului demistificării totale, Durand merge până la a acuza întreaga cultură occidentală de iconoclasm, prin sacrificarea trimiterilor transcendente ale imaginaţiei simbolice în favoarea unei excesive aplecări asupra semnificantului (formă picturală, text, manifestări ale psihicului).

(inapoi la Cuprins)


[44] Sfez, Lucien, Simbolistica politică, Institutul European pentru Cooperare Culturală, Iaşi, 2000, p. 56
[45] ibidem, p. 105
[46] După cum plastic se exprima Pierre Emmanuel : „Să analizezi intelectual un simbol, înseamnă să cojeşti o ceapă pentru a găsi ceapa", apud Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul, Editura Nemira, Bucureşti, 1999, p. 43

Capitolul I
Partea a 2-a
Reprezentările sociale, mentalităţile şi cultura simbolică în apariţia miturilor

În anii şaizeci, Serge Moscovici redescoperea conceptul reprezentărilor sociale propus de Émile Durkheim. Reprezentările sociale sunt un produs al mentalului colectiv, aflat la jumătatea drumului dintre percepţie şi concept. Psihologul francez de origine română vede în reprezentările sociale una din căile de apropiere a realităţii, căreia îi conferă, în plus, un sens. „A reprezenta un obiect înseamnă a-i conferi, în acelaşi timp, statutul de semn, a-l cunoaşte făcându-l să semnifice.” [38]

Între realitate şi individ se interpune o imagine pe care ne-o formăm pe marginea unui eveniment real, iar reprezentările ne ajută să gândim această realitate : „acţionăm nu în funcţie de stimulii ce vin din mediul social, nu în raport cu informaţia obiectivă, ci în funcţie de imaginea noastră despre realitate“. [39] În timp, reprezentările sociale se organizează într-un aparat critic, într-o grilă de lectură a realităţii, prin prisma unor valori. O reprezentare nu se poate identifica nici cu gândirea obiectivă, nici cu afectivitatea. Aceste mostre de „cogniţie socială” încorporează speranţe şi iluzii, influenţe ale grupului şi ale experienţei personale. Pentru a se impune în descrierea unei ideologii, reprezentările trebuie să surprindă consensul grupului; mai cu seamă acele aspecte care scapă controlului direct al individului (cum este cazul chestiunilor ce privesc politica la nivel naţional) sunt percepute în acord cu viziunea grupului.

Reprezentările sociale aparţin deopotrivă individului şi societăţii Conceptele teoretice ale unei ideologii se transformă în reprezentări sociale urmând două etape, potrivit lui Moscovici. [40] Prima este etapa obiectivării, în care concepţia este schematizată, un moment prielnic pentru manifestarea gândirii mitice. Se merge de la teorie la imaginea sa, care este confruntată cu sistemul de valori existent, iar apoi, de la imagine se trece la edificarea socială a realităţii, la formarea unui nou sistem de referinţă. A doua etapă este ancorarea şi presupune inserţia teoriei în ierarhia valorilor şi printre operaţiile sociale cotidiene. Teoria îşi extinde, din acest moment, limitele iniţiale ale aplicabilităţii, devine criteriu în relaţiile dintre grupuri, bază a comportamentului social simbolic şi real. „În general, difuziunea unei reprezentări sociale instituie o relaţie de opoziţie faţă de o concepţie alternativă, relaţie împinsă la limita antagonismului în cazul ideologiei care, prin definiţie, are un caracter partizan şi exprimă interesele sau opţiunile unui grup social“. [41]

Foarte popularul concept de mentalitate subsumează cadrele de gândire, stereotipurile şi reprezentările cu o mare durabilitate în timp. „Mentalităţile influenţează imaginile indivizilor, grupurilor umane şi popoarelor, în primul rând prin credinţele şi prejudecăţile cu ajutorul cărora filtrează informaţia socială şi orientează opinia, atitudinea şi comportamentul oamenilor” . Mentalitatea se răsfrânge asupra percepţiilor, reorganizează memoria socială şi scapă controlului conştientului. Continua definire a locului şi timpului în care omul acţionează, fixarea coordonatelor spaţio-temporale ale oricarei activităţi umane, a existenţei omului în general, ţine de fundamentele culturale ale omului. Imaginarul contribuie şi el la procesul complex de formare a mentalităţilor, prin cultivarea unui cod de reprezentare simbolică.

Născut în momentele de incertitudine, ca răspuns la o stare de angoasă şi de nelinişte, mitul vine în întâmpinarea unor nevoi psihice perene. Ca formă de socializare şi metodă de rezistenţă la agresiunile mediului, mitul este susţinut de nevoia de confort şi de speranţă. Una din funcţiile sale cele mai importante este aceea de a fi organizator al memoriei sociale. Memoria socială a fost descrisă de Maurice Halbwachs ca fiind nu o conservare de mai bună sau mai slabă calitate a unor informaţii şi imagini care sunt accesate de fiecare dată când este nevoie, ci o reconstruire a acelor imagini. Memoria socială se referă atât la indivizi, cât şi la societate în ansamblu. Limba este depozitul memoriei sociale, ea oferind un instrument al gândirii întregii societăţi, realizând trecerea unui bagaj informaţional de la o generaţie la alta. Funcţia simbolică leagă miturile şi memoria socială. Legile memoriei colective, enunţate de Halbwachs, sunt: legea concentrării, tendinţa de localizare în acelaşi spaţiu a unor evenimente care nu au legătură între ele, legea divizării, fragmentarea unei amintiri în mai multe etape, plasate în locuri diferite, şi legea dualităţii, acceptarea plasării unui eveniment din trecut în mai multe locuri. Septimiu Chelcea adaugă o a patra lege a memoriei colective, legea similitudinii acţiunilor, „atribuirea aceluiaşi mod de acţiune original mai multor personaje din epoci istorice îndepărtate“. [43]

Chiar în condiţiile fixate de aceste caracteristici ale memoriei colective, şi ale asaltului informaţional căruia îi sunt supuse societăţile moderne, prezervarea memoriei unei societăţi este un imperativ. Industriile culturale reconstruiesc necontenit propria realitate alternativă, accelerând ritmurile normale de evoluţie ale imaginarului. Schimbarea este starea naturală a biologicului, deci atitudinile defensive care merg în direcţia prezervării cu orice preţ a trăsăturilor unei comunităţi sunt nerealiste, pe de cealaltă parte, o deschidere către asimilare în condiţiile „ştergerii” voite din amintire a evenimentelor cruciale din viaţa comunităţii şi a semnificaţiilor acestora pune în discuţie nu calitatea existenţei, ci însăşi existenţa acelei societăţi.

La un pol se găseşte atitudinea nevrotică faţă de timp, refuzul prezentului şi al schimbării, refugierea în proiecţiile obsesive ale trecutului de care nu mai este legat nici prin amintiri nici prin conştiinţă, în timp ce la cealaltă extremă se găseşte amnezia colectivă, riscul reluării la nesfârşit a unor experienţe traumatice, preluarea necritică a unor concepţii prin imitaţie sau îndoctrinare. Calea spre echilibru o constituie conştientizarea trecutului şi asumarea responsabilităţilor şi consecinţelor ce decurg de aici, precum şi a riscurilor unor decizii şi acţiuni viitoare.

(inapoi la Cuprins)


[38] Moscovici, Serge, Psihologia socială sau maşina de fabricat zei, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1994, p. 51
[39] Neculau, Adrian, (coord.) Psihologia câmpului social. Reprezentările sociale, Societatea de Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1995, p. 5
[40] Moscovici, op. cit. p. 141
[41] Betea, op. cit., p. 118
[42] Chiciudean, Ion, Noţiuni de imagologie istorică şi comunicare interetnică, Editura SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, 1999
[43] Septimiu Chelcea, în Psihologie socială. Aspecte contemporane, Adrian Neculau (coord.), Editura Polirom, Iaşi, 1996, p. 114.

Înţelegerea relaţiei dintre mitologie şi concepţia asupra timpului este importantă ca premisă în descrierea rolului mitului în istoriografie. „Timpul mitic” poate fi extins pentru a acoperi mai multe sensuri decât cel curent, de timp al originilor. Pentru această primă accepţiune, conceptul de arhetip este potrivit, mitul presupunând reluarea unui model exemplar, a unui gest fondator care distinge haosul de creaţie. Dar tot mitul este capabil să instituie şi o ruptură a curgerii axei trecut-viitor, ruptură realizată prin diferite ipostaze ale sărbătorii. Pentru a se menţine în viaţă, mitul are nevoie să fie cunoscut, transmis ca o tradiţie iniţiatică, dar şi ritualizat.

Dilema anteriorităţii miturilor sau riturilor, generată de faptul că mitologiile politice sunt creaţia unor grupuri interesate care caută metode de perpetuare a lor, este rezolvată de Lévi-Strauss care vede o relaţie dialectică între cele două : „mitul şi ritul se reproduc reciproc, unul în planul acţiunii, celălalt în planul noţiunii.” [33] Totuşi, V. Turner teoretizează importanţa ritualurilor pentru practica socială, sistematizând trei funcţii ale acestora [34]: crearea şi legitimarea identităţii şi activităţii unor grupuri majoritare sau minoritare; consolidarea sentimentului de apartenenţă a individului la grup, şi, în fine, contribuţia la evitarea conflictelor sociale prin transformarea periodică a ceea ce este obligatoriu în ceea ce pare dezirabil.

Timpul distinct al sărbătorilor, prin ruptura operată în „timpul profan” i-a inspirat lui Eliade teoria „terorii istoriei“. Evenimentele şi personalităţile care alcătuiesc substanţa istoriei aşa cum este ea înţeleasă de omul modern, nu au aderenţă pentru memoria populară atâta timp cât nu se transformă în arhetipuri. Două căi se oferă conştiinţei mitice drept rezolvări ale dramei istorice: boicotarea modernităţii prin repetarea unui ciclu cosmic în care se reia gestul primordial, şi eshatologia, aşteptarea finalului istoriei înţeles fie ca recuperare a stadiului purităţii iniţiale sau ca împlinire paradisiacă a unei aspiraţii justiţiare. Mitul poate servi la „sabotarea” istoriei prin oferirea unei alte semnificaţii unei înlănţuiri de evenimente, prin infiltrarea noţiunii de destin al unei naţiuni sau al unei personalităţi providenţiale. O imperioasă nevoie de sens şi de stabilitate ontologică este opusă evenimenţialului şi fluxului de noutăţi care amintesc haosul originar.

Problema sensului istoriei, vitală, după cum vom vedea, în mitologia comunistă, pune în discuţie problema profesioniştilor sacrului, a celor destinaţi să înţeleagă acest sens, să realizeze conexiunile, să citească „semnele“. Pentru regimurile autocratice ale extremei drepte, rolul profetic este îndeplinit de liderul „ales de destin” să vadă, dincolo de detaliile suferinţelor „inerente”, apoteoza delirantă a unui proiect de o perfecţiune divină. În unele cazuri, şi liderii comunişti îşi asumă rolul de „cârmaci”, însă corpusul originar al doctrinei (pre)destinează un actor colectiv acestui rol: clasa muncitoare. Prin sublimarea suferinţei, clasa muncitoare poate juca rolul Celui Drept, rol soteriologic, de izbăvire, dar nu dintr-o chemare transcendentă, ci de pe poziţia „inginerului social“, înarmat cu metodele Ştiinţei care dezvăluie legile istoriei. [35]

În ritualul congreselor şi plenarelor de partid, limbajul de lemn este folosit cu aceeaşi funcţie de inocentare a ideologicului şi de transformare a unei concepţii, în fapt, a unui punct de vedere, în constatare, pe care Roland Barthes o atribuie mitului. Asupra auditoriului se revarsă un torent de statistici şi de dări de seamă asupra celor mai neînsemnate detalii ale sistemului, trecute în revistă de lider, care este urmat de ceilalţi vorbitori doar pentru a fi confirmat. În final, după cum remarca Alain Besançon, „educaţia comunistă nu consta în a-i convinge pe oameni să vrea socialismul, ci să-l vadă” . [36]

În raport cu mitologia, Roland Barthes identifică trei roluri majore [37], şi – fapt remarcabil pentru mecanismele de dispariţie a miturilor – doar unul este de natură să păstreze vitalitatea mitului. Este vorba despre postura trăitorului de mituri (1). Cititorul de mituri este un „consumator”, îl înţelege atât ca pe o poveste reală, cât şi ca pe un lucru ireal. Celelalte posturi sunt analitice şi se sustrag ritualului, oficierii active: fabricantul de mituri (2), pentru care conceptul transpare fără ambiguitate, pe de o parte, şi mitologul (3), cel care desluşeşte mitul, pe de cealaltă parte. Pentru mitolog doar semnificantul este accesibil şi controlabil, de aceea se concentrează asupra formei şi sensului. Şi fabricantul de mituri şi mitologul distrug mitul fie susţinându-i cinic intenţia, fie demascând-o, printr-un act de demistificare.

(inapoi la Cuprins)

[33] Lévi-Strauss, op. cit., p. 280
[34] în Betea, Lavinia, Psihologie politică. Individ, lider, mulţime în regimul comunist, Editura Polirom, 2001, p. 38
[35] Iată-l pe L. Troţki zugrăvind drumul spre Paradis al clasei muncitoare într-un discurs ţinut la 14 aprilie, 1918: „Vom ara acest pământ şi îl vom lucra în colectiv, îl vom transforma într-o grădină înfloritoare în care vor trăi copiii noştri şi nepoţii noştri, ca şi când s-ar afla în Paradis. Oamenii credeau cândva în legenda Paradisului; acelea erau visuri ale unui popor ignorant şi nefericit, exprimau năziunţa către o viaţă mai bună (...) Suntem convinşi că noi, oamenii muncii, vom construi Raiul aici pentru toată lumea, pentru copiii noştri, pentru totdeauna", apud Betea, op. cit., p. 39
[36] apud Betea, op. cit., p. 194
[37] Roland Barthes, op. cit., p. 258

Ajunşi în acest punct al cunoaşterii miturilor, se pune problema posturii celui care face lectura şi interpretarea acestor creaţii mentale, şi a măsurii în care el se poate sustrage fascinaţiei iluziilor. Noile studii mitologice încearcă desluşirea mecanismelor care le produc şi le perpetuează, străduindu-se să renunţe la poziţiile partizane care urmăresc demontarea miturilor părţii adverse, prin evidenţierea elementelor puţin credibile sau a celor contrazise de realitate. Hermeneutica pleacă de la premisa că lumea poate fi cunoscută în felul în care se citeşte un text, şi că aceasta devine un tip de cunoaştere care formează cititorii şi interpreţii realităţii.

Prin lectura realităţilor culturale, se ajunge la o lizibilitate accentuată a fenomenului cultural, care devine tot mai transparent şi îşi schimbă caracterul de la esoteric la exoteric. Un pas şi mai departe este făcut de cercetarea ştiinţifică teoretică şi experimentală care depăşeşte caracterul sincretic al culturii arhaice, limitează până la suprimare inefabilul şi oferă, în schimb, descrieri tehnice specializate. Interpretarea hermeneutică a miturilor admite că percepţia propriu-zisă a realităţii este culturală, prin aceea că simbolul şi alegoria, ca mijloace retorice, sunt reductive, comprimă în mod necesar realitatea la opţiuni de cunoaştere.

La polul opus al acestui model, ce poate fi considerat prea speculativ, se află determinismul cel mai pur (şi mai vulgar, după unii). În mitologie, el este ilustrat de Walter Burkert. Fără a se bucura de popularitate sau de un impact semnificativ, teoria funcţionalismului de inspiraţie biologică [30], îşi propune să evidenţieze metamorfoza biologicului în simbolic. Pornind de la modelele de comportament dictate de instincte, se dezvoltă regulile tradiţiei culturale, care tind să le substituie pe primele. Prin schematizarea acestor tradiţii, se ajunge la rituri religioase care dau miturilor şi societăţii forma cunoscută.

Trecând peste această viziune îngustă asupra culturii şi civilizaţiei, să spunem că teoriile moderne ale mitului îl leagă de probleme cât se poate de actuale, de necesităţi de ordin psihologic şi metafizic. Fiind o formulare reductivă, construcţia mentală a realităţii e o reprezentare, o analogie care are nevoie de simboluri pentru a se alcătui. În procesul cunoaşterii, mitul ţine locul structurilor interpretative ale realului, pe care le contopeşte cu stratul preconştient al reprezentărilor incipiente ce ţin de contextul cultural specific, pe care nu îl poate eluda nici cunoaşterea ştiinţifică.

Moştenirea lui Platon în domeniul mitologiei nu se opreşte la naraţiunile create pentru a-şi ilustra propria concepţie politică sau etică. Ea se prelungeşte peste secole în redescoperirea importanţei lumii Ideilor. Convingerea sa este sublimată într-o concepţie care se bazează pe realismul primordial al imaginilor. În cercul de la Eranos se vor reuni gânditori de talia unui Gustav Jung, Eliade, Corbin, Gilbert Durand sau Bachelard. Jung oferă un concept care va face carieră, cel al arhetipurilor, care alimentează mitul cu imagini şi simboluri.

Arhetipurile sunt modele mentale, proiecte ale creaţiei spirituale, scheme antropologice imaginare. Inconştientul colectiv este receptaculul viu destinat să primească arhetipurile. Se ajunge la o exegeză de tip alegoric a miturilor, care primesc, în plus, din partea lui Eliade, statutul de hierofanii, de expresii ale sacralităţii, păstrată uneori în cunoştinţe esoterice care refuză raţionalismul dominant. „Nu există mit dacă nu există dezvăluire a unui mister, revelaţia unui eveniment primordial care a întemeiat fie o structură a realului, fie un comportament uman.” [31]

Modul de argumentare al conştiinţei mitice e unul para-logic, luând drept dovadă pentru un act fondator al cosmogoniei, însăşi alcătuirea vizibilă a Universului. Pe lângă furnizarea modelului exemplar, Eliade mai remarcă printre funcţiile mitului care îl fac consubstanţial naturii umane, reintegrarea într-un timp primordial, repetarea şi ruptura duratei profane. Procesul de secularizare, aflat în curs, poate estompa evidenţa continuităţii, dar sărbătorile şi spectacolele rituale sunt reluate în adunări electorale, sportive, sau în comemorări colective, iar vedetele ţin locul eroilor. Literatura şi filmul păstrează şi ele structurile gândirii mitice, cultivând lupta dintre Bine şi Rău, şi sugerând că în fiecare muritor se poate naşte un Superman. În plus, imaginaţia este excitată şi de fetişizări ale unor obiecte precum automobilul sau calculatorul care slujesc drept ilustrări ale mitului succesului. Elitele au parte şi ele de o „gnoză iniţiatică”, de natură să îi distingă de restul publicului, prin cultivarea incoprehensibilităţii, a originalităţii extravagante.

Miturile scientiste: determinismul universal, inteligibilitatea universală, evoluţionismul, materialismul sau ştiinţa însăşi, reclamă o compensare într-o încercare de resimbolizare a universului, o căutare febrilă a sensului, a ceea ce s-a pierdut în urma progresului. Nu e de mirare că mitologia modernă s-a oferit şi ca soluţie a sfâşierilor existenţialismului. „La urma urmei, consideră Georges Gusdorf, însuşi eşecul speranţei intelectualiste pare a fi cauza reîntoarcerii la excesul contrar, al cărui spectacol l-au oferit şi îl oferă regimurile totalitare. Am văzut renăscând, în disperarea raţiunii, frenezia conştiinţei colective, dirijate în mod savant de conducători înarmaţi cu toate resursele tehnicii moderne”. [32] Dar aceasta e, evident, o falsificare a spiritului mitologiei, o deturnare a unor energii care în stadiul lor genuin ofereau suficiente puncte de sprijin şi se caracterizau printr-un perfect simţ al echilibrului. Incitarea la acţiune era una discretă, în societăţile patriarhale, „în firea lucrurilor”, şi nu una agitatorică, hrănită din spaime şi angoase. Dovada că noile mitologii sunt reflectări ale problemelor prezentului este orientarea lor cu precădere către trecutul originar al societăţilor arhaice, al sălbăticiei şi barbariei, sau către viitorul arzător al eshatologiei, al sfârşitului timpului.

(inapoi la Cuprins)

[30] Teoria este prezentată pe scurt de Marcel Detienne (op. cit.) la pagina 251
[31] Eliade, Mircea, Mituri, vise şi mistere, ed. cit., p. 12
[32] Gusdorf, Georges, op. cit., p 177

Pagina 40 of 176« Prima...102030...3839404142...506070...Ultima »

Media

Film

Muzica

Sport

Funny

Spiritualitate

Politica